Adwokat / Kraków

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Maciej Pietrzykowski prowadzący Kancelarię Adwokacką Adwokata Macieja Pietrzykowskiego,
ul. Zaleskiego 49/1, 31-525 Kraków, tel. (12) 411 19 00, e-mail: mp@pietrzykowski.pl.

II. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

IV. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia mu wykonywania usługi prawniczej w Państwa interesie lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych
i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VIII. Informujemy, że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

X. Informujemy, iż prowadzenie przez Panią/Pana korespondencji elektronicznej z osobami działającymi na rzecz kancelarii, w szczególności przekazywanie pocztą elektroniczną (via e-mail) danych osobowych lub jakichkolwiek dokumentów zawierających dane osobowe uważane jest, za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 12 411 19 00 | sekretariat@pietrzykowski.pl

Adwokat / Kraków

Kancelaria Adwokacka Maciej Pietrzykowski

Adres

ul. Zaleskiego 49/1, 31-525 Kraków

Telefon

+48 12 411 19 00, +48 12 412 27 19

E-mail

sekretariat@pietrzykowski.pl

Fax

+48 12 412 27 19